Super V8Trim Level: Base, Portfolio
Model Year: 2005-2009